Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl kulturní památku městu

03.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Jablonec nad Nisou faru z 18. století, nemovitou kulturní památku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Jablonec nad Nisou faru z 18. století, nemovitou kulturní památku. Celková účetní hodnota převedeného majetku převyšuje 2 miliony korun.Fara byla součástí tzv. odúmrti, která připadla státu usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Součástí odúmrti byly nemovitosti zapsané jako kulturní památka, hodnotný soubor soch, předměty sbírkové povahy, finanční hotovost, vkladní knížky, majetková autorská práva a další movité věci, které neměly charakter sbírkových předmětů.ÚZSVM převedl část této odúmrti městu Jablonec nad Nisou. Jednalo se konkrétně o již zmíněnou budovu fary a dále o 2 pozemky o celkové rozloze 725 m2, vše označené jako nemovité kulturní památky. Součástí bezúplatného převodu byla také vedlejší stavba kolny postavená okolo roku 1930, trvalé porosty na přilehlé zahradě a movité věci nesbírkové povahy nacházející se v domě (užitkové sklo, keramika a porcelán, textil, koberce, nábytek, lustry). Finanční hotovost a výnos z vkladních knížek a účtů v celkové výši téměř 330 tisíc korun odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Fara z počátku 18. století s neorenesanční fasádou z konce 19. století se nachází v centru Jablonce nad Nisou, naproti kostelu sv. Anny, nejstarší sakrální městské stavby pocházející z let 1685 “ 1687. Tyto společně tvoří historické centrum města, tzv. Zlatý kříž. Záměrem města je budovu bývalé fary zrekonstruovat a otevřít zde památník manželů Schejbalových, původních vlastníků objektu a významných obyvatel města. Fara a kostel by měly sloužit jako kulturní areál.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definovaná v zákoně č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem plyne ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace