Pátek, 28. února 2020

Převody státního majetku pokračují

01.02.2003

(autor: Karel ítek, Moderní obec)


Chránit a spravovat majetek státu a zastupovat jej ve sporech o něj má za úkol Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byl zřízen k 1. červenci 2002 a má osm územních pracovišť. Ing. Mgr. Miroslav Kroc je ředitelem pracoviště se sídlem v Plzni.Jak je členěno vaše územní pracoviště a kolik má pracovníků?


Sekce Územní pracoviště Plzeň (ÚPP) má devět odloučených pracovišť. Kopírují devět bývalých okresů kromě okresu Plzeň - město a Plzeň - jih, jejichž kompetence jsou rozděleny na Odloučené pracoviště Plzeň a Plzeň - sever. Dá se říci, že od okresních úřadů k nám přešel rozumný počet zaměstnanců. Sekce má v současné době 67 zaměstnanců a na odloučených pracovištích se systemizovaný počet pohybuje od 22 do 39 pracovníků. Záleží na tom, kolik státního majetku na jednotlivém svěřeném území odloučené pracoviště obhospodařuje, včetně správy budov delimitovaných z okresních úřadů.Co má vaše sekce na starosti?


Majetkové věci, ochranu a správu majetku státu, které byly spravovány okresními úřady. Prozatimní správu vykonáváme od 1. července 2002. Jde o různé odúmrtě, propadlý a zabavený majetek atd. S tímto majetkem podle platné legislativy nakládáme, buď se využívá pro státní správu, nebo ho převádíme samosprávám či za odhadní nebo tržní cenu v místě obvyklou prodáváme. Nepotřebný majetek je nutné průkazně protokolárně zlikvidovat.
Od 1. ledna 2003 přešlo na sekci ÚPP velké množství majetku z okresních úřadů a na základě delimitačních protokolů dokončujeme jeho celkovou inventarizaci. Vzhledem k tomu, že se na každém bývalém okresním úřadě vedl v jiném účetním programu, stojí před námi nový úkol zavést v dalších měsících jednotnou celorepublikovou evidenci tohoto státního majetku.Pomáháte přesouvat majetek z okresů do pověřených obcí?


Tuto činnost měly v kompetenci okresní úřady. Na každém okrese jmenoval přednosta komisi na rozdělení majetku. Komise ani přednostové to ale neměli jednoduché. Metodika téměř neexistovala a pokud nějaká byla, měla spoustu mezer, např. ohledně převodu softwaru, datových sad či přesné specifikace majetku souvisejícího s delimitovanými činnostmi na samosprávy. Proto ještě v současné době se některé věci dodělávají či upřesňují. S pověřenými obcemi se sekce Územní pracoviště Plzeň setkává především ohledně různých pronájmů v bývalých budovách okresních úřadů, které jsou v našem vlastnictví. Téměř všechny smluvní vztahy jsou podepsány a dochází spíše k ujasňování různých maličkostí o využívání zasedacích místností, úklidu společných prostor, využití spisovny, garáží, nastavení počítačových sítí, případně řešení drobných stavebních úprav.Existují nějaké zajímavé kauzy?


Asi nejnepříjemnější případ je spojený s objektem na soutoku Radbuzy a Mže - s Domem dětí a mládeže v Plzni, který zasáhla srpnová povodeň. Všechny prostory v přízemí i ve sklepech, kde se nacházejí učebny, byly zatopeny. V objektu pracuje několik desítek kroužků a pro děti a činnost kroužků to byla velice nepříjemná zkušenost. Protože jsme vlastníky budovy, museli jsme zajistit statické posouzení. Sekce Územní pracoviště Plzeň se teprve rozbíhala, existovala jen několik týdnů a nebylo jednoduché sehnat a uvolnit několik stovek tisíc korun na potřebné zajištění budovy. Do konce roku 2002 se podařilo okopat veškeré podmáčené omítky rozsáhlé budovy, opravit topení a elektroinstalaci. V současné době necháváme zpracovávat nový podrobný statický posudek, protože po povodni došlo k pohybu zdiva a je nutné předejít nějaké případné nepříjemné události.Co čeká váš úřad v prvním pololetí?


V prvé řadě je nutné řešit systematizaci všech pracovišť, odborů a oddělení, vytvořit vyhovující zázemí pro zaměstnance a nastavit odpovídajícím způsobem pravidla organizace. Odloučená pracoviště i sekce se musely sestěhovat a tři odloučená pracoviště se dokonce stěhovala do nových prostor, aby se co nejlépe využily prostory v budovách po okresních úřadech pro další státní organizace či pověřené obce. Dalším úkolem je již zmíněná inventarizace veškerého majetku. Musíme také doúčtovat předešlý rok za okresní úřady a dodělat veškeré personální úkony, které na nás přešly z okresních úřadů. V naší sekci jde o bezmála 10 tisíc zaměstnanců regionálního školství a bývalých okresních úřadů, kterým jsme zajišťovali výplatu mzdy za prosinec. Dále nás čeká neustálá aktualizace smluvních vztahů, přebírání a předávání majetku v souladu se zákony a také pomoc ve správě majetku a v právních službách ostatním státním institucím.Zastupujete stát také u soudu?
Jak komunikujete s krajskými úřady?


S karlovarským krajským úřadem jsme jednali několikrát ohledně památkově chráněného zámku v Trhanově. Zámek je v majetku sekce ÚPP a Karlovarský kraj tam provozuje školu v přírodě. Chceme vytvořit odpovídající smluvní vztahy, a také se jednalo o dalším převodu tohoto objektu. Za účasti všech zainteresovaných stran byl doporučen převod objektu na obec Trhanov a zachování provozu školy v přírodě. S plzeňským krajským úřadem jsme v pravidelném styku a zatím jednáme celkem korektně. Vzhledem k tomu, že úředníci školského odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje budou nějaký čas využívat budovu, kterou vlastníme a ve které sídlí sekce Územního pracoviště Plzeň, věřím, že vzájemné vztahy a spolupráce se budou utvářet tak, jak mají.Publikováno: Moderní obec, č. 2/2003, str. 25