Úterý, 26. května 2020

Stát odstraňuje staré ekologické zátěže na svém majetku

28.02.2006

Dopisy a názory


V uplynulých měsících provedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hodnocení ekologických rizik u více než dvou set tisíc nemovitostí, se kterými hospodaří. Šetření ukázalo, že reálné nebo potenciální ekologické zátěže se vyskytují nebo mohou vyskytovat u sto padesáti objektů. V případě starých ekologických zátěží, které byly po desetiletí zanedbávány, ÚZSVM bezodkladně začal provádět mapování současného stavu a zajišťovat jejich postupné odstraňování, řekl vedoucí oddělení státního majetku ÚZSVM Jindřich Novák.


Skupinu rizikových objektů tvoří přibližně třicet pozemků a 120 budov a staveb. Z prvního provedeného šetření vyplývá, že ekologické závady, které by mohly mít negativní vliv na zdraví obyvatel a životní prostředí, se vyskytují pouze na necelé jedné desetině procenta nemovitého majetku státu, s nímž hospodaří ÚZSVM. Každá z vytipovaných nemovitostí podstoupí nejprve odbornou prohlídku, která ji podle stupně rizika zařadí do jedné ze skupin. Případné zjištěné ekologické zátěže pak ÚZSVM v několika na sebe navazujících etapách začne řešit.


Ekologickými závadami se rozumí: - existence nepovolených skládek škodlivých odpadů, tj. látek, jež svými chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlastnostmi mohou ohrozit životní prostředí; - znečištění staveb či jejich částí; - znečištění horninového prostředí; - znečištění podzemních vod.


U nejrizikovějších lokalit ÚZSVM zahájil kroky k nápravě, v jednodušších případech závady odstranil ihned. Jednalo se zejména o opravy na čistírnách odpadních vod. Potencionálními ohnisky ekologicky zatíženého majetku může být nemovitý majetek v oblastech opuštěných uhelných dobývacích prostor, v oblastech opuštěných těžebních prostor nafty a na pozemcích pod skládkami tuhého komunálního odpadu a na pozemcích pod vyhrazenými parkovišti.


Zvláštní pozornost při zajišťování ochrany životního prostředí věnujeme silničním hraničním přechodům. V minulém roce převzal ÚZSVM celkem 64 hraničních přechodů, na kterých je nutné udržovat téměř pět set budov a staveb a více než osm set pozemků. Převážná většina přechodů má čistírny odpadních vod, které by v případě havárie mohly hrozit nebezpečí průsaků a následně kontaminovat vody. Mimo jiné jsme u těchto zařízení nařídili pravidelné vzorkování, vysvětlil Novák.


Pod kontrolou je nutné držet i další případné zdroje znečištění životního prostředí, jako jsou např. lapoly v prostoru parkovišť, které slouží k odlučování ropných látek pocházejících z osobních a především nákladních automobilů.