Čtvrtek, 20. února 2020

Dědictví z vkladních knížek putuje do státní kasy

08.02.2011
Dědictví z vkladních knížek putuje do státní kasy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu více než 1 milion korun ze dvou zrušených vkladních knížek. Státu připadly vkladní knížky jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Prostějově.
ÚZSVM takto získaný majetek řeší formou zrušení vkladních knížek u peněžního ústavu a převedením finančních prostředků do státní pokladny.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.