Upozornění OSS/SO – potřebný nemovitý majetek dle §19a zákona č. 219/2000 Sb.

Upozornění OSS/SO – potřebný nemovitý majetek dle §19a zákona č. 219/2000 Sb.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
 
 
Upozornění organizačním složkám státu a státním organizacím
 
 
Dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „ZMS“).
 
 
ZMS  v novém § 19a stanoví:
 
„Organizační složka příslušná hospodařit s majetkem, který se eviduje v centrálním registru administrativních budov a je potřebný pro zabezpečení výkonu její působnosti nebo její činnosti,
se může dohodnout s Úřadem na převzetí tohoto majetku s tím, že jí tento majetek bude přenechán k užívání nebo požívání za podmínek ustanovení § 19 odst. 1. S tímto majetkem je Úřad příslušný hospodařit v souladu s ustanovením § 9. Při dalším hospodaření s tímto majetkem se ustanovení § 14a odst. 4 a § 19b odst. 2 věta první a druhá použijí obdobně.“
 
Tímto ustanovením je umožněno (na bázi oboustranné dohody), aby vybraná organizační složka státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) – převzala od jiné organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti ZMS (dále též „OSS“) nemovitost, která se eviduje v centrálním registru administrativních budov, ačkoli ji tato organizační složka státu nebo státní organizace stále potřebuje ke své činnosti. S takovou nemovitostí bude nadále hospodařit Úřad a tato organizační složka státu nebo státní organizace bude nemovitost nebo její část v potřebném rozsahu pouze užívat, k čemuž jí Úřad bude poskytovat i související služby. Uvedená možnost vytvoří prostor pro efektivnější hospodaření s těmito „administrativními nemovitostmi.“
 
Úřad proto OSS zdvořile žádá, aby počínaje dnem 1. března 2016 zvážily přínosy a pozitiva výše uvedeného institutu a obrátili se na Úřad za účelem  dalšího postupu.
 
Úřad pro tyto účely připravil pro svá územní pracoviště jednotnou metodiku a vzorové dokumenty
pro přebírání příslušnosti hospodaření s dotčeným potřebným nemovitým majetkem OSS. Předmětný majetek budou přebírat hospodářské útvary osmi územních pracovišť Úřadu podle toho, pod které z nich spadá katastrální území, ve kterém se majetek nachází.  Veškeré potřebné kontaktní údaje lze nalézt proklikem
na pracoviště v horní pravé části hlavní webové stránky Úřadu http://www.uzsvm.cz/.
 
.
 
 
V Praze dne 1. 3. 2016
 
 
   Mgr. Ing. Kateřina Arajmu v. r.
generální ředitelka