ÚZSVM prodal bývalou tovární svodnici vody v Mladých Bukách

16.10.2020 - Trutnov

ÚZSVM v Trutnově prodal pozemkovou parcelu o výměře 55 m2 v katastrálním území Mladé Buky vlastníkovi sousedních pozemků za kupní cenu 19 000 Kč.

Pozemek sloužil v minulosti jako vodní příkop, jímž byla do řeky Úpy sváděna nevyužitá voda z místní továrny. Majetek této firmy byl znárodněn a v roce 1949 převeden do národního podniku ČKD Česká Lípa. V roce 1957 byl tento národní podnik sloučen s národním podnikem MEZ Náchod, k příslušném zápisu v pozemkové knize však nedošlo. Pozemková parcela zůstala od roku 1958 vedena v katastru nemovitostí na neexistující subjekt ČKD Česká Lípa, národní podnik, a nebyla proto předmětem dalších převodů ani privatizace. Pozemek již dávno neslouží ke svému původnímu účelu, příkop ani voda se zde nenacházejí. Prodejem došlo ke scelení se sousedními pozemky.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal tento pozemek z mapy majetku státu jako majetek České republiky, s nímž nehospodaří žádná organizační složka státu ani státní organizace.

 

Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM vytvořený vlastními zaměstnanci, v němž byly poprvé v historii zmapovány všechny státní nemovitosti v katastru nemovitostí. Podobný přehled před rokem 2015 nikdo nezpracoval a stát tak neměl souhrnné informace o nemovitostech ve svém vlastnictví. Tato inventura analyzuje nemovitosti státu z mnoha pohledů – například podle druhu, teritoria a jednotlivých státních subjektů.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.