ÚZSVM uhájil státu ve třech soudních sporech téměř 350 milionů korun

30.04.2021

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pokračují v trendu úspěšného zastupování státních institucí v majetkoprávních řízeních. Ve třech významných soudních sporech uhájili státu celkovou částku převyšující 348 milionů korun a uspěli ve sporu o vlastnictví budovy katastrálního úřadu v Bruntálu. Navazují tak na loňský rok, kdy státu uhájili celkem 45,1 miliardy korun.

Významné uhájené částky i více než 90% úspěšnost potvrzují, že ÚZSVM je dlouhodobě kvalitním a spolehlivým partnerem pro jiné organizační složky státu v oblasti právního zastupování. Zároveň uzavírá vysoký počet dohod o jejich, čímž šetří státnímu rozpočtu značné finanční prostředky, které by jinak musely být vynaloženy na externí advokátní kanceláře,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

 

V loňském roce se nám podařilo uzavřít 1 319 dohod o zastupování ostatních organizačních složek státu před soudy, což byl čtvrtý nejvyšší počet v historii ÚZSVM,“ dodala generální ředitelka.

 

V dubnu letošního roku se například Městský soud v Praze ztotožnil s právním názorem ÚZSVM a potvrdil rozsudek, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky ve výši 267 000 000 Kč, kterou mělo zaplatit žalované Ministerstvo spravedlnosti. Předmětem sporu byl požadavek žalobkyně na zaplacení náhrady za ušlý zisk. Příčinou bylo trestní řízení týkající se další osoby, ve kterém došlo k zajištění nemovitostí. Vlastníkem těchto nemovitostí byla obchodní korporace, ve které měla žalobkyně obchodní podíl. Žalobkyně považovala za způsobenou škodu snížení hodnoty této obchodní korporace.

 

Pracoviště ÚZSVM v Ostravě uspělo v soudním sporu s právním nástupcem Řádu německých rytířů, v němž jednalo za Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj. Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě se domáhala vydání nemovitostí, a to konkrétně kancelářských prostor v budově včetně podílu na společných částech domu a pozemku v Bruntále. Okresní soud v Bruntále dospěl k závěru, že žalující strana neutrpěla majetkovou křivdu v rozhodném období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, neboť v té době již nebyla vlastníkem sporných nemovitostí, a proto není oprávněnou osobou. Žaloba byla zamítnuta a zaměstnanci katastrální pracoviště mohou i nadále vykonávat svou práci na stejném místě.

 

Právní zástupci ÚZSVM v Praze uhájili v odvolacím řízení státu částku 81 798 338 Kč, kterou požadoval žalobce jako náhradu škody za údajně ušlý zisk a za nemajetkovou újmu. ÚZSVM v tomto v soudním sporu zastupoval Ministerstvo spravedlnosti. Žalobce, který působil dříve jako místopředseda představenstva České exportní banky, požadoval zaplatit škodu ve výši 56 848 338 Kč a nemajetkovou újmu ve výši 25 000 000 Kč, které mu měly vzniknout v důsledku trestního stíhání za porušování povinností při správě cizího majetku a porušování závazných pravidel. Odvolací soud se u požadavku na náhradu škody ztotožnil s rozsudkem soudu prvního stupně, že vzniklou škodu se žalobci nepodařilo prokázat.

 

V minulém roce byli právní zástupci ÚZSVM úspěšní například v případu akciové společnosti První novohradecká, která se domáhala na Ministerstvu spravedlnosti zastoupeném ÚZSVM náhrady škody. Ta měla být způsobena tím, že jí postoupená pohledávka společnosti Kotva a.s. byla účelově znehodnocena a následně vyvedena z konkurzní podstaty. Žalobu o uhrazení náhrady škody ve výši 1,4 miliardy korun odvolací soud na návrh ÚZSVM pravomocně zamítl.

 

ÚZSVM také uspěl ve sporu o zaplacení 1,3 miliardy korun, kdy se společnost TH system domáhala náhrady škody, která jí měla vzniknout v důsledku nesprávného postupu Finančního úřadu ve Fulneku. Tento postup měl vést ke krachu společnosti. Fakticky však došlo k přesunutí podnikatelské činnosti žalující společnosti na jinou společnost. ÚZSVM zastupoval Ministerstvo financí. Žaloba byla pravomocně zamítnuta. Stížnost společnosti TH system odmítl i Ústavní soud.

ÚZSVM vloni převzal 1 319 soudních sporů od ostatních státních institucí. K nejčastěji zastupovaným institucím patřily Ministerstvo spravedlnosti zastupované v 2 038 sporech, Státní pozemkový úřad s 1 731 sporů a Ministerstvo financí, které ÚZSVM zastupoval v 96 sporech. Celkově pak ÚZSVM ke konci roku 2020 zastupoval jiné státní instituce v 4 246 případech. Ke konci roku 2020 ÚZSVM vedl celkem 10 032 otevřených právních jednání v souhrnné částce přesahující 180 miliard korun.

 

Zastupování organizačních složek státu v majetkoprávních sporech před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány patří mezi hlavní činnosti ÚZSVM. Ve vnitrostátních jednáních zastupuje ÚZSVM sám sebe i ostatní organizační složky státu výhradně vlastními zaměstnanci. Díky tomu stát nemusí vynakládat prostředky za externí advokátní kanceláře. ÚZSVM zastupuje organizační složky státu buď základě § 3 Zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (zákon č. 201/2002 Sb.), nebo na základě dohody dle § 6 téhož zákona.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.