ÚZSVM vyřešil již 85 % nemovitostí zapsaných na neexistující státní instituce

21.02.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2021 snížit počet nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedohledané a zaniklé státní subjekty o 7 853 (tj. o 85,6 %). Od roku 2015 také došlo k poklesu u zaniklých a nedohledaných subjektů o 1 023 (tj. o 79,5 %). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, který ÚZSVM v roce 2015 vytvořil vlastními silami.

„Vyřešených více než 85 % bezprizorních nemovitostí zapsaných na neexistující státní subjekty je výborný výsledek. Pomáháme tím obcím a krajům, které tyto nemovitosti brzdily v jejich rozvoji a budování potřebné infrastruktury, jako jsou chodníky nebo čističky odpadních vod,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

 

ÚZSVM také aktivně pracuje na snížení počtu státních podniků v konkursu a likvidaci. Oproti roku 2015 došlo k poklesu o 58 subjektů (tj. 61,7 %) a o 10 186 nemovitostí (tj. o 62,2 %), které na ně byly zapsány.  I na tomto poklesu ÚZSVM aktivně spolupracuje, nicméně důležitá je v tomto případě aktivita správce konkurzní podstaty nebo likvidátora.

 

Mapa majetku státu ukázala celkovou strukturu vlastnictví státního majetku. K 1. lednu 2022 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 771 státních subjektů hospodařících s přibližně 1,47 miliony státních nemovitostí. Ty tvoří 1 431 299 pozemků o celkové výměře 1,8 milionu hektarů, 40 990 staveb a 781 bytových a nebytových jednotek. Nejvíce státních nemovitostí spravuje státní podnik Lesy České republiky (458 666 nemovitostí, které představují 31,14% podíl na státních nemovitostech). Druhý nejvyšší podíl na nemovitostech (31% podíl) s 456 314 nemovitostmi je evidován na Státní pozemkový úřad. Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří s 150 445 nemovitostmi, což je více než 10% podíl na státních nemovitostech. Následuje Ředitelství silnic a dálnic se 7% podílem na státních nemovitostech (105 840 nemovitostí). ÚZSVM má 6% podíl na státním majetku, přičemž spravuje 86 114 nemovitostí.

 

Příklady z Mapy majetku státu v roce 2021:

  • Benešovskému pracovišti ÚZSVM připadly pozemky o celkové výměře 2,64 ha v hodnotě 11 milionů korun. Většina pozemků patřila původně panství Konopišťskému, které převzal stát v roce 1922. Vlastnictví státu bylo přerušeno v letech 1939–1946, kdy si pozemky převzala Velkoněmecká říše. Státu nakonec majetek připadl po neexistující organizaci Školní statek Pomněnice. Většina pozemků byla předána státním subjektům, dva pozemky byly prodány v elektronické aukci.
  • ÚZSVM předal zdarma obci Líšnice pozemek pro vybudování chodníku a cyklostezky, nejdříve však musel zjistit, jak je to s jeho vlastnictvím. V roce 1922 jej koupil spolek Hospodářsko-čtenářská beseda Líšnice za účelem výstavby obecní váhy, k čemuž tehdy nedošlo. Spolek po druhé světové válce zanikl a tento majetek nebyl vypořádán.
  • Pozemky ve Starém Jičíně o výměře téměř půl hektaru předal ÚZSVM Státnímu pozemkovému úřadu. Ty byly původně majetkem hraběte Deyma a následně jeho pěti dcer. V roce 1947 byly předmětem pozemkové reformy a jejich vlastnictví bylo převedeno na veřejný statek, následně pak na místní národní výbor. Po těchto již neexistujících subjektech přešla správa majetku na ÚZSVM.
  • Liberecký kraj získal od ÚZSVM zdarma pozemek v obci Líšný, který byl dříve vedený na neznámého vlastníka. Šetřením se zjistilo, že pozemek byl naposledy ve vlastnictví již zaniklých bavlnářských závodů.
  • Majetek v Bačalkách převedl ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Stát tento pozemek získal po zaniklém státním podniku Československá státní automobilová doprava KNV Praha.

 

Projekt Mapa majetku státu ÚZSVM vytvořil v roce 2015, kdy svépomocí zmapoval veškeré nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na stát. ÚZSVM zjistil, že 1,6 milionu nemovitostí bylo zapsáno na 1 906 státních institucí, přičemž 1 381 bylo nedohledaných, neexistujících či v konkurzu nebo likvidaci. Nacházely se mezi nimi třeba takové kuriozity, jako jsou Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Západočeské dřevařské závody, Ústav veterinární osvěty Pardubice nebo Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj. 

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.