Úterý, 19. listopadu 2019

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje úplné a závazné znění zadávacích podmínek k jednotlivým veřejným zakázkám výhradně na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN). Obsah webových stránek v této sekci je proto pouze informativního charakteru a není z hlediska rozsahu informací místem sloužícím jako podklad pro vypracovávání nabídek v souladu s požadavky zadavatele, ani nereaguje na případné aktualizace zadávacích podmínek. Webové stránky se omezují pouze na stručný přehled veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně některých veřejných zakázek malého rozsahu. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv MV.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/A/52041/2019-SOV

Název veřejné zakázkyExekuční činnosti spočívající ve vedení exekuce

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení14.11.2019
Termín podání17.12.2019 10:00
Termín otevírání17.12.2019 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace je uložena v NEN pod systémovým číslem N006/19/V00031198
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/20514/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyProvádění revizí, služeb a oprav elektrických zařízení pro OP Náchod

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení14.11.2019
Termín podání27.11.2019 09:00
Termín otevírání27.11.2019 09.00
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele NEN (Národní elektronický nástroj), kde je evidována pod systémovým číslem N006/19/V00032977.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/17529/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyGeodetické práce pro odbory Územního pracoviště Ústí n.l., ÚZSVM, 2020"

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení12.11.2019
Termín podání02.12.2019 10:00
Termín otevírání02.12.2019 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Hodnocena bude nejnižší nabídková cena za 1 hodinu práce včetně DPH. Nabídky jsou přijímány prostřednictvím České pošty, a.s.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/48153/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyOprava sekčních vrat výměnou v objektu sídla OP Uherské Hradiště

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení05.11.2019
Termín podání28.11.2019 09:00
Termín otevírání28.11.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškeré dokumenty vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu budou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN pod systémovým číslem N006/19/V00032116.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN (Národní elktronický nástroj) - https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-754949981-79123447/ZadavaciDokumentace-754949981-79123447/
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací:

Název veřejné zakázkyVytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu (ISMS)

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení04.11.2019
Termín podání09.12.2019 12:00
Termín otevírání
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace a ostatní dokumentace k veřejné zakázce je uveřejněna v Národním elektronickém nástroji (NEN) na adrese: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-755939250-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-755939250-79123447.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne11.11.2019