Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM předal městu pozemek pod komunikací

08.09.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Starému Městu pozemek pod místní komunikací a umožnil tak sjednocení vlastnictví pozemku a tělesa komunikace.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Starému Městu pozemek pod místní komunikací a umožnil tak sjednocení vlastnictví pozemku a tělesa komunikace.Předaný pozemek leží pod velkou částí důležité místní komunikace Na Valech, která vede od nově rekonstruovaného Památníku Velké Moravy až po městský sportovní areál.Šlo o bývalý mlýnský náhon, který byl později využíván pouze jako veřejná kanalizace. Na části tohoto pozemku byla vybudována komunikace. Původní pozemek byl postupně rozdělován a po obnově operátu vznikl pozemek vedený jako vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku. Jelikož se nejednalo o vodní tok ve smyslu vodního zákona, byl ve spolupráci se Starým Městem vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemku podle skutečného využití. Takto oddělený pozemek, který představuje část pod stávající místní komunikací, ÚZSVM převedl městu. Zbývající oddělené části pozemku bude ÚZSVM realizovat po obstarání potřebných podkladů.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace