Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM hospodaří také s nepotřebným majetkem státu

12.09.2007
Od začátku letošního roku získal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), do rozpočtu České republiky částku téměř 6 milionů korun.

Od začátku letošního roku získal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), do rozpočtu České republiky částku téměř 6 milionů korun.Finanční zisk téměř 5,3 milionů korun vznikl díky prodejům pro stát nepotřebného majetku. Dalších téměř 430 tisíc korun získal ÚZSVM z pronájmů nemovitostí a téměř 130 tisíc korun dalšími ze způsobů nakládání s majetkem.Finanční výnosy získané prodejem majetku odvedl ÚZSVM do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace