Úterý, 19. listopadu 2019

Mezinárodní konference Public Real Estate Network

Praha, 26. 9. 2011 - Aktuální otázky hospodaření se státním nemovitým majetkem budou tématem dvoudenní výroční konference, kterou pořádá mezinárodní sdružení Public Real Estate Network (PuREnet) ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve dnech 3. “ 4. října 2011 v Praze. ÚZSVM konferenci zajišťuje organizačně jako člen sdružení PuREnet.
Síť nemovitostí státu (Public Real Estate Network) je mezinárodní sdružení evropských subjektů, které odpovídají za hospodaření s nemovitým majetkem státu ve svých zemích. PuREnet byl založen na konferenci, která se v roce 2007 konala v Ř˜ímě, a v současné době má 16 aktivních členů. Členy PuREnet jsou jak věcně příslušné státní instituce, tak státem vlastněné specializované společnosti nebo agentury. Konference se zúčastní 34 delegátů ze 17 zemí Evropy a jako pozorovatelé 3 zástupci z Brazílie a 2 z Korejské republiky.

Konferenci zahájí Carlo Petagna z italské Agenzia del Demanio, prezident sdružení PuREnet. Poté vystoupí delegáti, kteří budou informovat o aktuálním stavu hospodaření s nemovitostmi státu ve svých zemích. Hlavní náplní výročního jednání PuREnet bude prezentace výsledků pracovních stolů PuREnet za rok 2011 a příprava aktivit PuREnet v příštím období.

Jednání účastníků budou probíhat mj. na tato aktuální témata:
- strategie budování portfolia nemovitostí státu;
- informační systémy pro správu nemovitého majetku státu;
- možnosti úspory nákladů při správě nemovitostí státu;
- využití partnerství veřejného a soukromého sektoru při hospodaření s nemovitostmi státu (PPP projekty);
- hospodaření s nemovitostmi státu “ kulturními památkami, jejich údržba a renovace.

ÚZSVM se na činnosti PuREnet aktivně podílí od jeho založení a využívá výsledky jeho práce ve své činnosti (např. úspora nákladů na údržbu a provoz nemovitého majetku, řízení portfolia majetku státu, projekt CRAB - Centrální registr administrativních budov).

Záměrem sdružení PuREnet je vybudovat stálé fórum členských zemí Evropy pro výměnu strategických a manažerských informací k hospodaření a užívání portfolia nemovitostí státu. Další informace o sdružení PuREnet jsou dostupné na webové prezentaci www.pure-net.org.

ÚZSVM byl zřízen zákonem ke dni 1. 7. 2002 jako specializovaná organizační složka státu pro hospodaření s majetkem. Od vzniku ÚZSVM byly jeho agendy a úkoly průběžně významným způsobem rozšiřovány. Dnes je ÚZSVM stabilizovanou institucí, specializovanou na zastupování státu, dohledávání a přebírání majetku do vlastnictví státu, nakládání se státním majetkem i s majetkem zajištěným v trestním řízení a na další úkoly. Podrobnější informace o činnosti ÚZSVM jsou k dispozici na webových stránkách www.uzsvm.cz. Výroční zpráva o činnosti ÚZSVM za rok 2010 je k dispozici v odkazu www.uzsvm.cz/uzsvm-vyrocni-zprava-2010.php.


Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace