Pondělí, 14. října 2019

Regionální muzea získala bezúplatně sbírkové předměty

22.09.2014
Regionální muzea získala bezúplatně sbírkové předměty
Další předměty sbírkové povahy bezúplatně předalo benešovské pracoviště ÚZSVM, (Střední Čechy), do sbírek regionálních muzeí. Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace Středočeského kraje, získala touto cestou dva obrazy od malíře Vladimíra Antuška - obraz hory Blaník a obraz náměstí s kostelem sv. Anny v Benešově. ÚZSVM muzeu dále poskytl zdarma violu z roku 1966, vše v hodnotě 9.180 korun.

Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina, předalo benešovské pracoviště rádio značky Orionton v hodnotě 150 korun.

Předměty získal ÚZSVM z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

V případě, že státu připadnou v rámci odúmrti umělecké předměty, starožitnosti, originály obrazů či sbírkové kolekce, předává je stát prostřednictvím ÚZSVM muzeím a galeriím, a to bezúplatným převodem. V takových případech požádá ÚZSVM Ministerstvo kultury o součinnost při určení organizační složky státu, která bude nadále tyto hodnotné předměty spravovat.