Způsob nabývání majetku

Movitý i nemovitý majetek, s nímž je ÚZSVM podle vybraných zákonů, zejména zákona o majetku státu, příslušný hospodařit, získává následujícími způsoby:

 

Přebírání od jiných organizačních složek státu a státních organizací

ÚZSVM přebírá nemovitý majetek od ostatních organizačních složek státu a státních organizací, které ho již ke své činnosti nepotřebují. ÚZSVM se může dále dohodnout s organizační složkou státu nebo státní organizací na převzetí administrativní budovy, kterou pro svou činnost stále potřebuje a bude ji dále užívat, a ÚZSVM se tak stává jejím správcem.

 

Odúmrtě

Jedná se o případy, kdy osoby zemřou bez zákonného či závětního dědice, nebo dědicové své dědictví z různých důvodů nepřijmou. Na stát se pak hledí jako na zákonného dědice. Jako odúmrť připadají státu jak nemovité, tak i movité věci, jako například vybavení interiérů, umělecké a sběratelské předměty, auta, či finanční majetek.

 

Avšak téměř vždy odúmrti představují rovněž výdaje. Předměty totiž bývají neprodejné kvůli svému velmi špatnému technickému i hygienickému stavu. Proto musí následovat jejich ekologická likvidace. Jedná se často o potraviny po lhůtě trvanlivosti, staré noviny, obnošené oblečení, zastaralé a nefunkční spotřebiče apod. Také přibývá případů, kdy je pozůstalost zatížená dluhy vyššími než je hodnota dědictví, a proto ji dědicové nechtějí přijmout. Kromě zaplacení dluhů do výše aktiv musí stát zajistit důstojný pohřeb, nebo uhradit náklady za pobyt v nemocnici.

 

Jedná-li se o předměty, které mají historickou hodnotu, ÚZSVM je zdarma předává galeriím či muzeím. Zachovalé vybavení domácností, elektroniku nebo vybavení pro sport zdarma předává dětským domovům, výchovným ústavům, státním lázním nebo nemocnicím. Majetek, který stát nepotřebuje ke své činnosti, následně ÚZSVM nabízí k prodeji formou transparentního výběrového řízení, dražby nebo elektronické aukce na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz

 

V roce 2023 ÚZSVM řešil 1 323 případů odúmrtí, které dohromady zahrnovaly 7 180 položek majetku v celkové hodnotě více než 440 milionů korun. Peníze v hotovosti a na bankovních nebo spořících účtech převádí ÚZSVM přímo do státního rozpočtu.

 

Přebírání propadlého nebo zabraného majetku, nebo majetku ze soudních úschov

V případě, že soud uloží trest propadnutí majetku, nebo trest propadnutí věci či náhradní hodnoty, nabývá tento majetek stát. Státu mohou propadnout rozličné věci, které byly buď použity ke spáchání přestupku či trestného činu nebo byly přestupkem nebo trestným činem získané. Převážně propadají movité věci, jako například páčidla, šroubováky či štípací kleště jakožto nástroje trestné činnosti. V majetku ÚZSVM také končí předměty zneužité k vyhrožování nebo násilnostem, jako například bodné a sečné zbraně, obušky, boxery nebo slzotvorné spreje. Palné zbraně nebo záznamová technika připadají ze zákona Policii ČR. V případě, že se jedná o majetek, na který se vztahuje zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, výnos z jeho prodeje ÚZSVM odvádí na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů. ÚZSVM odvedl za rok 2023 na tento účet částku téměř 64,8 milionů korun.

 

ÚZSVM také nakládá s majetkem z propadlých soudních úschov. Ty propadají státu rozhodnutím soudu po uplynutí příslušných lhůt a splnění zákonem stanovených podmínek. Každý rok ÚZSVM takto připadnou předměty z tisíců soudních úschov v hodnotě řádově jednotek milionů korun.

 

Přebírání majetku po zaniklých státních institucích

U bezprizorních nemovitostí, které jsou evidovány ve vlastnictví již zaniklých státních organizací, ÚZSVM aktivně prověřuje jejich právní nástupce, které pak vyzývá ke zjednání nápravy. V případě, že právní nástupce neexistuje, ÚZSVM přepisuje tyto nemovitosti v souladu se zákonem o majetku státu do své příslušnosti hospodařit.

 

Bližší informace zde.

 

Přebírání nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

 

ÚZSVM prošetřoval nemovitosti, u nichž nebyl vlastník vůbec zapsán v katastru nemovitostí, či některý z důležitých údajů identifikujících vlastníka chyběl. Zhruba v 10 % případů bylo výsledkem šetření, že nemovitost patří státu.

31. 12. 2023 uběhla lhůta stanovená novým občanským zákoníkem, do kdy se vlastníci mohli o svá práva přihlásit.

Nemovitosti, ke kterým se vlastník nebo jeho zákonní dědici nepřihlásili, přešly následně na stát.

 

Bližší informace zde

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.