Majetek, který nebyl předmětem dědictví ze závěti, nakonec připadl státu

14.09.2021 - Ústí nad Labem

ÚZSVM v Ústí nad Labem získal na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně do vlastnictví majetek, který stát získal jako odúmrť po ženě z Děčína zemřelé ve věku 69 let.

Žena zanechala závěť sepsanou vlastní rukou, ve které ustanovila jednotlivé dědice a rozdělila jim konkrétní majetek. Dále byl k závěti zůstavitelkou připojen soupis majetku s tím, že tento ostatní majetek získávají všichni závětní dědici stejným dílem. Současně byla jako jediný dědic ze zákona ve třetí dědické skupině zjištěna spolužijící osoba, jejíž postavení jako osoby spolužijící pak bylo zpochybněno státem. Na základě této skutečnosti byla ze strany této spolužijící osoby u Okresního soudu v Děčíně podána žaloba na to, že je zákonným dědicem zůstavitelky. Žaloba byla nakonec ze strany spolužijící osoby vzata zpět s tím, že Okresní soud v Děčíně vydal usnesení, kterým bylo řízení o žalobě zastaveno. S ohledem na uvedenou skutečnost tedy připadl majetek, který nebyl předmětem dědění ze závěti, státu jako odúmrť, majetek tedy získal do vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V tomto konkrétním případě se jednalo o majetek, který nebyl uveden v závěti a dále o podíly předemřelých závětních dědiců. Všichni závětní dědicové dědictví pak uznali závěť zůstavitelky za pravou a platnou, stejně tak byla citovaná závěť uznána za pravou a platnou i ze strany státu. ÚZSVM tak získal majetek do svého vlastnictví.

 

Nyní se z tohoto získaného dědictví podařilo prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 2/7 vzhledem k celku tří pozemků a stavby vedené jako rodinný dům v katastrálním území Česká Kamenice, a to odprodejem spoluvlastníkům těchto nemovitostí.

 

Jednalo se nemovitosti ležící v okrajové části města Česká Kamenice, konkrétně to byl pozemek o velikosti 546 m2, který je částečně zastavěný původní stavbou hospodářské usedlosti. Jedná se pouze o hrubou stavbu se střechou bez vnitřního vybavení. Ke stavbě je možný přístup pouze přes pozemek jiného vlastníka. Další dva pozemky o celkové výměře 627 m2 jsou zatravněné, členité a jsou užívány ve funkčním celku se stavbou. Nemovitosti současně leží ve IV. zóně ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a také v ptačí oblasti Labské pískovce. ÚZSVM prodejem tohoto spoluvlastnického podílu získal finanční prostředky ve výši 98 780 Kč.

Přílohy: LT-06 - Litoměřice 2021.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.