Působnost a rozpočet

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen k 1. 7. 2002, zákonem č. 201/2002 Sb. ÚZSVM je organizační složkou státu spadající do resortu Ministerstva financí. Svou činnost vykonává prostřednictvím 8 územních a 45 odloučených regionálních pracovišť. Ústředí sídlí v Praze.

 

Mezi hlavní agendy ÚZSVM patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda. ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM spravuje vybraný nemovitý i movitý majetek státu a zajišťuje jeho účelné a hospodárné využití nebo prodej. ÚZSVM optimalizuje rozmístění státních institucí na území ČR, zejména přesunem z komerčních nájmů do státních budov. K analýzám možných úspor používá Centrální registr administrativních budov (CRAB).

 

Právní agenda

 • ÚZSVM zastupuje státní instituce v právních jednáních s dlouhodobou úspěšností více než 90 %.
 • V roce 2020 tak ÚZSVM uhájil státu 45,1 miliardy korun.
 • Výrazně roste počet dohod o předání právních sporů ze státních institucí na ÚZSVM. Za rok 2020 bylo uzavřeno 1 319 takových dohod.
 • Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.
 • K 31. 12. 2020 ÚZSVM vedl 10 032 právních jednání, ve kterých hájil státu více než 180 miliard korun. 

Hospodaření s majetkem

 • Příjmy ÚZSVM v roce 2020 dosáhly 1,39 miliardy korun, což představuje čtvrtou nejvyšší částku v historii úřadu. Jednalo se o příjmy převážně z prodejů nepotřebného majetku, dále příjmy z pronájmů majetku a ostatní nedaňové příjmy, které jsou nejčastěji vázané na tzv. odúmrtě.
 • Výdaje ÚZSVM v roce 2020 činily necelých 1,79 miliardy korun.
 • ÚZSVM spravuje přes 221 tisíc majetkových položek v souhrnné účetní hodnotě cca 18,1 miliardy korun.
 • V majetkovém portfoliu se nachází nemovitý i movitý majetek. Dále pak cenné papíry, majetkové účasti a další finanční majetek a zvířata.
 • Nemovitosti ve správě ÚZSVM tvoří téměř polovinu z celkového majetku a mají hodnotu cca 11,1 miliardy korun. Movitý majetek má hodnotu cca 6,9 miliardy korun.
 • V roce 2020 ÚZSVM prodal 4 708 nemovitostí a dalších 17 081 převedl bezúplatně nejčastěji jiným státním institucím nebo obcím.
 • Nemovitosti zapsané na neexistující státní subjekty ÚZSVM přepisuje na správné vlastníky, a to díky jedinečnému projektu Mapa majetku státu. Do konce roku 2020 dokázal snížit počet takovýchto nemovitostí o 7 231 (tj. o 79 %).
 • ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, který obsahuje údaje o téměř 171 tisících nemovitostech. ÚZSVM pomáhá občanům dohledat jejich rodinný majetek. Do konce roku 2020 již vyřešil více než 37 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem.

Dislokační agenda

 • V Centrálním registru administrativních budov (CRAB) je evidováno 2 499 administrativních budov.
 • Nejvíce administrativních budov podle CRAB pro své zaměstnance v roce 2020 využívalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (567 budov), Ministerstvo vnitra (379 budov) a Ministerstvo financí (307 budov).
 • ÚZSVM díky analýzám z CRAB porovnává výdaje na nájemné, provoz a údržbu administrativních budov a upozorňuje státní instituce na excesy v jejich výdajích a vyzývá je k nápravě.
 • ÚZSVM v roce 2020 navrhl 73 nových dislokačních záměrů.
 • Průměrná kancelářská plocha na jednoho úředníka se snížila na cca 13,7 m2, od roku 2007 se již podařilo snížit tuto průměrnou plochu o téměř 3 m2. Dlouhodobým cílem je snížit průměr na 12 m2.

 

Rozpočet

Rozpočet, účetní ukazatele a další údaje o hospodaření ÚZSVM jsou dostupné na informačním portále Ministerstva financí MONITOR.

 

Přílohy:ÚZSVM všeobecný leták.pdfRozpočet ÚZSVM 2007-2020.zipRozpočet na rok 2021 a výhled na roky 2022 - 2023.xls
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.