Působnost a rozpočet

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen k 1. 7. 2002, zákonem č. 201/2002 Sb. ÚZSVM je organizační složkou státu spadající do resortu Ministerstva financí. Svou činnost vykonává prostřednictvím 8 územních a 32 odloučených regionálních pracovišť. Ústředí sídlí v Praze.

 

Mezi hlavní agendy ÚZSVM patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda. ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM spravuje vybraný nemovitý i movitý majetek státu a zajišťuje jeho účelné a hospodárné využití nebo prodej. ÚZSVM optimalizuje rozmístění státních institucí na území ČR, zejména přesunem z komerčních nájmů do státních budov. K analýzám možných úspor používá Centrální registr administrativních budov (CRAB).

 

Právní agenda

 • ÚZSVM zastupuje státní instituce v právních jednáních s dlouhodobou úspěšností více než 90 %.
 • V roce 2022 tak ÚZSVM uhájil státu více než 16,4 miliardy korun.
 • Výrazně roste počet dohod o předání právních sporů ze státních institucí na ÚZSVM. Za rok 2022 bylo uzavřeno 1 046 takových dohod.
 • Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Ministerstvo spravedlnosti, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.
 • K 31. 12. 2022 ÚZSVM vedl 9 364 otevřených právních jednání s celkovou žalovanou částkou více než 181 miliard korun. 

Hospodaření s majetkem

 • Příjmy ÚZSVM v roce 2022 dosáhly 1,79 miliardy korun. Jednalo se o příjmy převážně z prodejů nepotřebného majetku, dále příjmy z pronájmů majetku a ostatní nedaňové příjmy, které jsou nejčastěji vázané na tzv. odúmrtě.
 • Výdaje ÚZSVM v roce 2022 činily necelých 1,61 miliardy korun.
 • ÚZSVM spravuje přes 200 tisíc majetkových položek v souhrnné účetní hodnotě cca 19,75 miliard korun.
 • V majetkovém portfoliu se nachází nemovitý i movitý majetek. Dále pak cenné papíry, majetkové účasti a další finanční majetek a zvířata.
 • V roce 2022 ÚZSVM prodal 4 509 nemovitostí a dalších 19 921 převedl bezúplatně nejčastěji jiným státním institucím nebo obcím.
 • Nemovitosti zapsané na neexistující státní subjekty ÚZSVM přepisuje na správné vlastníky, a to díky jedinečnému projektu Mapa majetku státu. Do konce roku 2022 dokázal snížit počet takovýchto nemovitostí o 8 651 (tj. o 94 %).
 • ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, který obsahuje údaje o téměř 150 tisících nemovitostech. ÚZSVM pomáhá občanům dohledat jejich rodinný majetek. Do konce roku 2022 již vyřešil více než 50 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem.

Dislokační agenda

 • V Centrálním registru administrativních budov (CRAB) je evidováno 2 414 administrativních budov.
 • Nejvíce administrativních budov podle CRAB pro své zaměstnance v roce 2022 využívalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (510 budov), Ministerstvo vnitra (407 budov) a Ministerstvo financí (280 budov).
 • ÚZSVM díky analýzám z CRAB porovnává výdaje na nájemné, provoz a údržbu administrativních budov a upozorňuje státní instituce na excesy v jejich výdajích a vyzývá je k nápravě.
 • ÚZSVM v roce 2022 navrhl 60 nových dislokačních záměrů.

 

Rozpočet

 

 

 

Přílohy:Základní informace o ÚZSVM_ETR.pdfÚZSVM - všeobecný leták 2023.pdfÚdaje zveřejňované podle § 5 odst 2 písm a) zákona č 27-2017 Sb.pdfÚdaje zveřejňované podle § 5 odst 2 písm a) zákona č 23-2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.pdfSchválený rozpočet ÚZSVM 2024-2026.pdfRozpočet ÚZSVM 2007-2023.zipNávrh 2023 - 2025.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.