Působnost a rozpočet

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen k 1. 7. 2002, zákonem č. 201/2002 Sb. ÚZSVM je organizační složkou státu spadající do resortu Ministerstva financí. Svou činnost vykonává prostřednictvím 8 územních a 45 odloučených regionálních pracovišť. Ústředí sídlí v Praze.


Mezi hlavní agendy ÚZSVM patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda. ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM spravuje vybraný nemovitý i movitý majetek státu a zajišťuje jeho účelné a hospodárné využití nebo prodej. ÚZSVM optimalizuje rozmístění státních institucí na území ČR, zejména přesunem z komerčních nájmů do státních budov. K analýzám možných úspor používá Centrální registr administrativních budov (CRAB).


Právní agenda

 • ÚZSVM zastupuje státní instituce v právních jednáních s dlouhodobou úspěšností více než 90 %.
 • V roce 2019 tak ÚZSVM uhájil státu přes 36,9 miliardy korun.
 • Výrazně roste počet dohod o předání právních sporů ze státních institucí na ÚZSVM. Za rok 2019 bylo uzavřeno 1 486 takových dohod, což je nejvyšší počet převzatých sporů v historii úřadu.
 • Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.
 • K 31. 12. 2019 ÚZSVM vedl 10 190 právních jednání, ve kterých hájil státu téměř 201 miliard korun. 

Hospodaření s majetkem

 • Příjmy ÚZSVM v roce 2019 dosáhly 1,48 miliardy korun, což představuje třetí nejvyšší částku v historii úřadu. Jednalo se o příjmy převážně z prodejů nepotřebného majetku, dále příjmy z pronájmů majetku a ostatní nedaňové příjmy, které jsou nejčastěji vázané na tzv. odúmrtě.
 • Výdaje ÚZSVM v roce 2019 činily 1,69 miliardy korun.
 • ÚZSVM spravuje přes 223 tisíc majetkových položek v souhrnné účetní hodnotě cca 18,2 miliardy korun.
 • V majetkovém portfoliu se nachází nemovitý i movitý majetek. Dále pak cenné papíry, majetkové účasti a další finanční majetek a zvířata.
 • Nemovitosti ve správě ÚZSVM tvoří více než polovinu z celkového majetku a mají hodnotu cca 11,4 miliardy korun. Movitý majetek má hodnotu cca 6,8 miliardy korun.
 • V roce 2019 ÚZSVM prodal 4 996 nemovitostí a dalších 19 106 převedl bezúplatně nejčastěji jiným státním institucím nebo obcím.
 • Nemovitosti zapsané na neexistující státní subjekty ÚZSVM přepisuje na správné vlastníky, a to díky jedinečnému projektu Mapa majetku státu. Do konce roku 2019 dokázal snížit počet takovýchto nemovitostí o 6 551 (tj. o 71 %).
 • ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, který obsahuje údaje o více než 179 tisících nemovitostech. ÚZSVM pomáhá občanům dohledat jejich rodinný majetek. Do konce roku 2019 již vyřešil více než 31 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem.

Dislokační agenda

 • V Centrálním registru administrativních budov (CRAB) je evidováno 2 180 administrativních budov.
 • Nejvíce administrativních budov podle CRAB pro své zaměstnance v roce 2019 využívalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (564 budov), Ministerstvo financí (310 budov) a Ministerstvo spravedlnosti (237 budov).
 • ÚZSVM díky analýzám z CRAB porovnává výdaje na nájemné, provoz a údržbu administrativních budov a upozorňuje státní instituce na excesy v jejich výdajích a vyzývá je k nápravě.
 • ÚZSVM v roce 2019 navrhl 94 nových dislokačních záměrů.
 • Průměrná kancelářská plocha na jednoho úředníka se snížila na cca 13 m2, zatímco před deseti lety činila 16 m2. Dlouhodobým cílem je snížit průměr na 12 m2.


Rozpočet

Rozpočet, účetní ukazatele a další údaje o hospodaření ÚZSVM jsou dostupné na informačním portále Ministerstva financí MONITOR.


Přílohy: ÚZSVM všeobecný leták.pdf Rozpočet ÚZSVM 2007-2020.zip Rozpočet na rok 2021 a výhled na roky 2022 - 2023.xls
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.