Pozemky původně ležící v SRN nyní patří Správě národního parku České Švýcarsko

13.05.2022 - Ústí nad Labem

Správa národního parku České Švýcarsko získala od ÚZSVM v Ústí nad Labem pozemky v maloplošném zvláště chráněném území.

Jednalo se o 25 pozemků o celkové výměře 1 368 m2 ležících v katastrálním území Petrovice u Chabařovic. Tyto převedené pozemky se nacházejí na hranici České republiky a Spolkové republiky Německo. Pozemky jsou volně přístupné, zarostlé náletovými dřevinami a mají charakter lesních pozemků.     

 

O pozemky na základě nabídky jiným organizačním složkám státu projevila zájem Správa národního parku České Švýcarsko. Jedná se totiž o pozemky, které se nachází v maloplošném zvláště chráněném území „Přírodní rezervace Niva Olšového potoka“. Z pohledu ochrany přírody je niva potoka významným krajinným prvkem, kde může probíhat přirozená sukcese lužního lesa. Nezanedbatelnou funkcí pozemků s lužními lesy v nivách meandrujících toků je posilování retenční schopnosti krajiny. Současně tyto pozemky leží zcela v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a jedná se o pozemky, se kterými je z hlediska ochrany přírody příslušná hospodařit Správa NP České Švýcarsko.

 

V katastru nemovitostí byly pozemky zapsány na „neznámého vlastníka na česko-německých hranicích, adresa neznámá“. Bylo tedy nejdříve nutné prověřit nabývací listiny a zjistit skutečného vlastníka těchto pozemků. Ze získaných podkladů pak vyplynulo, že se jedná o pozemky, které se původně nacházely na území Spolkové republiky Německo a Česká republika je jejich vlastníkem na základě Smlouvy mezi ČR a SRN o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic. Jednalo se tak o dohledaný majetek, o němž bylo zjištěno, že s ním nehospodaří žádná organizační složka ani státní organizace, a se kterým je proto příslušný hospodařit ÚZSVM. Prohlášením byly tedy přepsány na list vlastnictví ÚZSVM.

Přílohy:ÚL-02 - Petrovice u Chabařovic 2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.