ÚZSVM ve Svitavách převzal podíly po zemřelém nedostatečně identifikovaném vlastníkovi

16.09.2022 - Svitavy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převzal zemědělský majetek, který jako odúmrť připadl státu. Tento majetek byl veden v katastru nemovitostí pro nedostatečně identifikovaného vlastníka, kterého se podařilo ÚZSVM vyřešit.

V rámci dodatečného projednání dědictví tak došlo k vypořádání majetku po muži zemřelém v roce 1950 v Jevíčku.

Jedná se o spoluvlastnické podíly o velikosti 1/2 u osmi zemědělských pozemků, které se nachází v obci Biskupice na Jevíčsku. Celková hodnota majetku činí 12 858 Kč. Celková výměra pozemků je 32 145 m².

Původní majitel spoluvlastnických podílů zemřel se zanecháním závěti z roku 1943. Dědicům neznámého pobytu byl ustanoven opatrovník a byla na úřední desce zveřejněna vyhláška, aby se dědicové, případně jejich právní nástupci, soudu přihlásili. Ve stanovené lhůtě se nikdo nepřihlásil. Dědictví proto připadá státu jako odúmrť. ÚZSVM bude s majetkem dále nakládat v souladu se zákonem o majetku státu, tedy nejprve učiní nabídku tohoto zemědělského majetku Státnímu pozemkovému úřadu. V případě, že o něj Státní pozemkový úřad neprojeví zájem, budou pozemky nabízeny ostatním státním institucím a případně budou určeny k prodeji.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

 

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Přílohy:foto - Biskupice u Jevíčka.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.