Právní služby ÚZSVM

Právní služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") je orgánem České republiky, který:

  •  vystupuje za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu
  • zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, ve věcech týkajících se majetku státu
  • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „zákon č. 201/2002 Sb.“)

Další informace a podrobnosti o právních službách Úřadu Vám poskytne odbor Právních služeb.


Výlučné jednání Úřadu (§ 2 až 5 zákona č. 201/2002 Sb.)

Úřad vystupuje za stát v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu příslušných s tímto majetkem hospodařit.

Úřad ze zákona jedná v řízeních:

  • před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení vlastnického práva státu:
  • k nemovité věci, jejíž ocenění přesahuje v době zahájení řízení částku 25 000 000 Kč;
  • k nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku;
  • ke stavbě, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu, nebo pozemku touto stavbou zastavěnému, anebo ve věci vyklizení uvedených nemovitých věcí, popřípadě vydání uvedené movité věci;
  • před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 250 000 000 Kč;
  • před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 000 Kč;
  • před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy podaná ústavní stížnost souvisí s věcí týkající se majetku státu.

Dále Úřad podává z vlastního podnětu anebo z podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Ministerstva financí žalobu a dále jedná v řízení před soudy ve věci určení vlastnického práva státu, určení neplatnosti smlouvy o převodu věci z vlastnictví státu nebo vydání bezdůvodného obohacení na úkor státu, pokud takovou žalobu nepodala organizační složka státu příslušná s tímto majetkem hospodařit.

 

Dohodnuté jednání Úřadu (§ 6 až 8 zákona č. 201/2002 Sb.)

Úřad se může dohodnout s příslušnou organizační složkou státu, že bude jednat v řízení před soudem, rozhodčím orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věci týkající se majetku státu namísto této příslušné organizační složky i v případech, které nesplňují zákonem stanovená kritéria pro výlučné jednání Úřadu.

 

Vedlejší účastenství (§ 9 až 10 zákona č. 201/2002 Sb.)

Úřad může vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení před soudy v jakékoli věci týkající se majetku státu, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu.


Přímá účast Úřadu v řízení (§11 až 12 zákona č. 201/2002 Sb.)

Úřad je způsobilý být sám účastníkem občanského soudního řízení a má pro toto řízení procesní způsobilost, pokud v případech doloženého majetkového zájmu státu a v souladu se zvláštním právním předpisem podává návrhy na zahájení řízení před tuzemskými soudy o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, anebo do takového řízení vstupuje. Úřad navrhuje zahájení takových řízení z vlastního podnětu anebo z podnětu orgánů činných v trestním řízení, České národní banky nebo Ministerstva financí.

 

Právní stanoviska (§ 13 zákona č. 201/2002 Sb.)

Ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku státu mohou organizační složky státu a státní organizace požádat Úřad o právní stanovisko ve smyslu § 13 zákona č. 201/2002 Sb.

 

Zastupování obcí (§13a až 13c zákona č. 201/2002 Sb.)

Úřad v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí v řízení před soudem, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti, kterou obec dříve nabyla od státu nebo nárok na vyklizení této nemovitosti. Tato právní pomoc je poskytována na základě vzájemné dohody a bezplatně.

 

Úřad vystupuje za stát jako příslušná organizační složka (§18 zákona č. 201/2002 Sb.)

Úřad vystupuje za stát v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu, se kterým je Úřad, jako organizační složka státu, příslušný hospodařit. Dále Úřad vystupuje za stát v řízeních pozůstalostních a dědických, kdy je pravděpodobné, že dědictví připadne jako odúmrť státu. 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.